Kontakta oss idag på +45 75 69 10 10 - och höra vad vi kan göra för dig!

Sälj- och leveransvillkor
for Anders Pedersen, Maskin- & Specialfabrik A/S

 

Dessa villkor gäller vid varje försäljning om inte annat avtalats skriftligen. Vid eventuella skillnader mellan de här villkoren och kundens handelsvillkor gäller de här villkoren före kundens villkor.

 

§ 1. OFFERT

1.1 Offerter gäller enligt de villkor som anges i offerten. Om det inte anges någon särskild giltighetstid i offerten upphör den att gälla 4 veckor det datum den utfärdades.

 

§ 2. PRIS
2.1 Alla priser anges i DKK och exklusive eventuell moms. Arbetet utförs mot faktura, om inte annat överenskommits skriftligen.

 

§ 3. BETALNING
3.1 Betalning av faktura ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum (30 dagar netto), om inte annat överenskommits. Vid betalning efter förfallodagen utgår en dröjsmålsränta på 1,5 % per påbörjad månad. Vid påminnelse utgår även en påminnelseavgift på 100 kr per påminnelse.

 

§ 4. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
4.1 Äganderätten till levererade produkter förbehålls med de begränsningar som följer av tillämpliga lagar och bestämmelser till dess produkterna är betalda i sin helhet.

 

§ 5. LEVERANS
Leverans sker fob fabrik om inte annat överenskommits.
5.1 Leveranstiden fastställs efter bästa förmåga vid beställning. Leverans som försenas med högst 8 dagar ska ses som leverans in inom utlovad tid, varför köparen inte kan hävda försenad leverans inom den tiden. Säljaren är emellertid skyldig att vid sådan godkänd försening snarast möjligt underrätta köparen därom.

 

§ 6. BRISTER OCH REKLAMATION
6.1 Köparen ska vid leverans göra en leveranskontroll av de mottagna produkterna.
6.2 Om köparen vill reklamera brist eller fel på produkten, ska han senast inom 8 dagar efter det att bristen upptäcktes eller borde upptäckts skriftligen informera säljaren därom, med beskrivning av bristen eller felet. Reklamation som inte inkommer inom föreskriven ger inte rätt till någon åtgärd. Säljaren äger rätt att åtgärda bristen/felet. Säljaren ska därför alltid kontaktas vid åtgärdande av bris eller fel.

 

§ 7. ANSVARSBEGRÄNSNING
7.1 Säljaren ansvar inte för driftstopp, utebliven intäkt, utebliven vinst eller andra förluster som uppstår som en följd av det här avtalet vid försening eller brist. Det maximala ersättningsansvaret kan dessutom inte överstiga fakturabeloppet för den aktuella produkten.

 

§ 8 PRODUKTANSVAR
8.1Produktansvaret regleras enligt punkt 36 i NL92, dock att ärendet slutligen kan avgöras enligt gällande lag och jurisdiktion, i enlighet med de här bestämmelserna.
8.2 Ansvar för kommersiell skada som följer av produktansvar kan oaktat ovanstående aldrig överstiga DKK 100 000.

 

§ 9 FORCE MAJEURE
9.1 Säljaren bär inget ansvar för kontraktsbrister som uppstår som en följd av force majeure. Bland annat följande omständigheter är att betrakta som force majeure, under förutsättning att de gör det omöjligt att uppfylla kontraktet eller orimligt kostsamt att uppfylla kontraktet: Arbetsmarknadskonflikt, brand, krig, naturkatastrofer, valutarestriktioner, export och importrestriktioner.

 

§ 10 GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION
10.1 Tvist mellan parterna avgörs enligt dansk rätt, vid domstolen i Horsens.

 

§ 11 ÖVRIGT
11.1 Internationella köplagen (CISG) ska inte gälla mellan parterna.

 

Ladda ner sälj- och leveransbestämmelser som pdf