Ring oss i dag på +45 75 69 10 10 - og lytte til hva vi kan gjøre for DEG!

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for Anders Pedersen, Maskin- & Specialfabrik A/S

 

Disse betingelsene gjelder for alt salg av varer med mindre annet er avtalt skriftlig. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom disse betingelsene og kundens handelsvilkår skal disse betingelsene gjelde fremfor kundens vilkår.

 

§ 1. TILBUD
1.1 Tilbud gjelder utelukkende i overensstemmelse med de vilkår som det spesifikke tilbudet angir. Dersom det ikke er angitt en akseptfrist i tilbudet, vil det bortfalle senest fire uker etter tilbudets dato.

 

§ 2. PRIS
2.1 Alle priser er i DKK, eks. moms. Arbeider utføres i henhold til alminnelig regningsarbeid, med mindre det er inngått skriftlig avtale om noe annet.

 

§ 3. BETALING
3.1 Dersom annet ikke er avtalt, skal betaling skje senest 30 dager etter utstedelse av faktura (30 dager netto). Skjer betaling efter forfallsdagen, blir det beregnet renter fra forfallsdagen med 1,5 % per påbegynt måned. I tillegg oppkreves det et purregebyr på kr. 100,00 for hver purring.

 

§ 4. EIENDOMSFORBEHOLD
4.1 Eiendomsretten til de leverte varer forbeholdes, med de begrensninger som kan følge av ufravikelige rettsregler, inntil betalingen er mottatt i sin helhet.

 

§ 5. LEVERING

Levering skjer ab fabrikk, med mindre noe annet avtales.
5.1 Leveringstiden er fastsatt etter beste skjønn i forbindelse med inngåelse av avtalen. Utsettelse av leveringstiden med inntil åtte dager er fortsatt å anse som rettidig levering, og kjøper kan derfor ikke fremsette innsigelser om forsinkelse på dette grunnlaget. Selger forplikter seg likevel til å underrette kjøper om dette uten ugrunnet opphold i slike tilfeller.

 

§ 6. MANGLER OG REKLAMASJON
6.1 Ved levering skal køber foretage behørig undersøgelse af det solgte.
6.2 Dersom kjøper vil fremsette krav om mangel, skal kjøper umiddelbart – dog senest innen åtte dager senere – etter at mangelen er eller burde vært oppdaget gi selger skriftlig beskjed om dette, samt angi hva mangelen består i.
6.3 Manglende rettidig reklamasjon medfører bortfall av ethvert krav om mangel.

 

Selgeren har rett til å foreta avhjelping. Selger må derfor alltid kontaktes i forbindelse med avhjelping av mangel.

 

§ 7. ANSVARSBEGRENSNING
7.1 Selger hefter ikke for driftstap, tap av fortjeneste, rentetap eller andre indirekte tap i forbindelse med inngåelse av avtaler, herunder ved forsinkelse eller mangler. Det samlede erstatningsansvar kan dessuten ikke overstige fakturabeløpet for den solgte vare.

 

§ 8 PRODUKTANSVAR
8.1 Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL92, idet siste punktum dog avgjøres etter verneting og lovvalgsregler slik det er angitt i disse betingelsene.
8.2 Uavhengig av det foranstående kan ansvar for materiell skade på næringsmateriell som følge av produktansvar aldri overstige DKK 100.000,00.

 

§ 9 FORCE MAJEURE
9.1 Selger er uten ansvar for manglende overholdelse av kontraktsmessige vilkår som følge av force majeure. Som force majeure anses blant annet følgende omstendigheter, såfremt de forhindrer oppfylling av avtalen eller gjør oppfylling urimelig byrdefullt: Arbeidskonflikt, brann, krig, naturkatastrofer, valutarestriksjoner, restriksjoner for eksport og import.

 

§ 10 VERNETING OG LOVVALG
10.1 Enhver uoverensstemmelse mellom partene avgjøres i henhold til dansk rett ved Retten i Horsens som avtalt verneting.

 

§ 11 ANNEN REGULERING
11.1 Internasjonal kjøpslov (CISG) skal ikke være gjeldende mellom partene.

 

Last ned salgs- og leveringsbetingelser som pdf